0168.5959.404
Call us Monday - Saturday: 10:30 am - 9:00 pm

Shopping Cart - ₫0.00

You have no items in your shopping cart.

Hướng dẫn cách kiểm tra ping Dota2 Server

Xin chào các bạn.

Hiện nay, tình trạng lag và đứt cáp khá thường xuyên nên mình sẽ hướng dẫn 1 cách kiểm tra ping dota2 server mà không cần phải vào game dota2.

B1: Download tập tin sau đây.

B2: Tìm đến thư mục chứa file vừa download - có tên là ping.bat .

B3: Click chuột phải vào file và chọn edit. Copy, paste nội dung sau đây vào file và save lại:

@ECHO off
ECHO DOTA 2 PING TESTER 
ECHO ====================================== && ECHO.South East Asia, Singapore
CALL:dota2 103.28.54.1
ECHO - (SEA) Singapore:                  %ms%
CALL:dota2 103.10.124.1
ECHO - (SEA) Singapore:                  %ms%

ECHO.&PAUSE&GOTO:EOF

:dota2

SET ms=Error

FOR /F "tokens=4 delims==" %%i IN ('ping.exe -n 1 %1 ^| FIND "ms"') DO SET ms=%%i

GOTO:EOF

B4: Double click vào tập tin để open file đó bạn sẽ thấy kết quả ping. Các bạn có thể thử nhiều lần để có kết quả chính xác hơn.

 

Bonus: Nếu bạn muốn kiểm tra cho các server khác, bạn có copy nội dung dưới đây thay cho nội dung ở b3:

@ECHO off
ECHO DOTA 2 PING TESTER
ECHO ====================================== && ECHO.South East Asia, Singapore
CALL:dota2 103.28.54.1
ECHO - (SEA) Singapore:                  %ms%
CALL:dota2 103.10.124.1
ECHO - (SEA) Singapore:                  %ms%
ECHO ====================================== && ECHO.Europe
CALL:dota2 146.66.152.1
ECHO - (EU West) Luxembourg:             %ms%
CALL:dota2 146.66.155.1
ECHO - (EU East) Vienna:                 %ms%
ECHO ====================================== && ECHO.United States
CALL:dota2 192.69.96.1
ECHO - (US West) Washington:             %ms%
CALL:dota2 208.78.164.1
ECHO - (US East) Sterling:               %ms%
ECHO ======================================
ECHO Australia
CALL:dota2 103.10.125.1
ECHO - (AU) Sydney:                      %ms%
ECHO ======================================
ECHO Russia
CALL:dota2 146.66.156.1
ECHO - (SW) Stockholm:                   %ms%
ECHO ======================================
ECHO South America
CALL:dota2 209.197.29.1
ECHO - (BR):                             %ms%
CALL:dota2 209.197.25.1
ECHO - (BR):                             %ms%
ECHO ======================================
ECHO South Africa
CALL:dota2 197.80.200.1
ECHO - (SA) Cape Town                    %ms%
CALL:dota2 196.38.180.1
ECHO - (SA) Cape Town                    %ms%
ECHO ======================================
ECHO Middle East
CALL:dota2 185.25.183.1
ECHO - (UAE) Dubai:                      %ms%
ECHO ======================================
ECHO.
ECHO.
 
ECHO.&PAUSE&GOTO:EOF
 
:dota2
SET ms=Error
FOR /F "tokens=4 delims==" %%i IN ('ping.exe -n 1 %1 ^| FIND "ms"') DO SET ms=%%i
GOTO:EOF